Honlapunk azért használ cookie-kat, hogy fokozza az Ön számára nyújtott élményt. Honlapunk használatának folytatásával hozzájárul a cookie-k használatához. Bővebb információ:https://webshop.adix.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia


10. Garancia, szavatosság
 

Ön a webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

Nem fogyasztóval (azaz vállalkozással) kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ön – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a webáruház üzemeltetője számára más igénye teljesítéséhez képest, aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.  A hibát – amennyiben a webáruház üzemeltetője nem tudja megoldani - a webáruház költségére Ön is kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra okot adtunk.

Fontos! Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni webáruházunkkal.  A hiba bejelentést megteheti emailben, személyesen, a félreértések elkerülése végett preferáljuk az írásbeli bejelentést. A hibabejelentésről a webáruház munkatársai minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek egy példánya a vevőt illeti, egy példány pedig a webáruházat. A reklamáció milyenségétől függően vagy azonnal döntünk a reklamációról vagy a törvényi határidőt betartva kivizsgáljuk azt.  

A szavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl feltétele, hogy a vásárló hitelt érdemlő módon igazolja a vásárlás tényét, azaz, hogy a terméket a webáruháztól vásárolta (számla). A teljesítéstől hat hónap eltelte után Ön köteles bizonyítani azt, hogy a felismert hiba már a teljesítés során is meg volt.
 

10.3. Termékszavatosság

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Ebben az esetben Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ilyen irányú igényét a forgalomba hozataltól számított két éven belül kérheti. Ez a határidő jogvesztő.


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy (vagylagos feltételek):
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt a vevő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.